T of C 
Home
My
Work
Hand-
books
Qin as
Object
Qin in
Art
Poetry
/ Song
Hear,
Watch
Play
Qin
Analysis History Ideo-
logy
Miscel-
lanea
More
Info
Personal email me search me
Handbook List   /   QYXCQB 首頁
Qinyuan Xinchuan Quanbian
Complete Edition of Transmitted Qin Legacy 1
琴苑心傳全
1670
目錄 Table of Contents First piece: comments by "孔興誘" 2      

(Introductory essays)

  卷之一 琴論 Folio 1 (XI/222)

  卷之二 琴論 Folio 2 (XI/247)

  卷之三 琴論 Folio 3 (XI/255)

  卷之四 歷代帝王聖賢琴制、名琴備考、歷代名琴總論 Folio 4 (XI/268)

  卷之五 雜引琴義 Folio 5 (XI/283)

  卷之六 彈琴須知、定絃法 Folio 6: Needed knowledge for qin play; tuning methods (XI/287)

  卷之七 指法 Folio 7: Fingering methods (XI/302)

  卷之八 手勢圖 Folio 8: Hand gesture diagrams (XI/309)

   
  (琴譜 Qin tablature)

  卷之九 宮調 Folio 9 Gong Mode

 1. 神品宮意 Shenpin Gong Yi (XI/319)

 2. 古風操 Gu Feng Cao (XI/319)

 3. 陽春 Yang Chun (XI/321)

 4. 高山 Gao Shan (XI/323)

 5. 流水 Liu Shui (XI/325)

 6. 圯橋授書 Yi Qiao Shou Shu (XI/327)

 7. 桃園春曉 Taoyuan Chunxiao (XI/329)

 8. 梅花三弄 Meihua Sannong (XI/331)

 9. 招隱 Zhao Yin (XI/333)

   
  卷之十 商調上 Folio 10 Shang Mode (Part 1)

 10. 神品商意 Shenpin Shang Yi (XI/334)

 11. 神品古商意 Shenpin Gu Shangyi (XI/334)

 12. 懷古引 Huai Gu Yin (XI/335)

 13. 岐山操 Qishan Cao (XI/336)

 14. 白雪 Bai Xue (XI/336)

 15. 思賢操 Si Xian Cao (XI/338)

 16. 猗蘭操 Yi Lan Cao (XI/340)

 17. 杏壇吟 Xing Tan Yin (XI/342)

 18. 神遊六合 Shen You Liu He (XI/343)

 19. 思歸引 Si Gui Yin (XI/345)

   
  卷之十一 商調下 Folio Shang Mode (Part 2)

 20. 秋思 Qiu Si (XI/345)

 21. 風雷引 Feng Lei Yin (XI/347)

 22. 古交行 Gujiao Xing (XI/349)

 23. 漁樵問答 Yu Qiao Wenda (XI/351)

 24. 懷水僊 Huai Shuixian (XI/352)

 25. 平沙落雁 Pingsha Luo Yan (XI/354)

 26. 客窗夜話 Ke Chuang Ye Hua (XI/356)

 27. 靜觀吟 Jing Guan Yin (XI/358)

 28. 忘機 Wang Ji (XI/359)

 29. 清夜聞鐘 Qingye Wen Zhong (XI/360)

   
  卷之十二 角調 Folio 23 Jiao Mode

 30. 神品角意 Shenpin Jiao Yi (XI/363)

 31. 凌虛吟 Lingxu Yin (XI/363)

 32. 溪山秋月 Xishan Qiu Yue (XI/364)

 33. 御風行 Yu Feng Xing (XI/369)

 34. 松下觀濤 Songxia Guan Tao (earliest?; XI/372)

 35. 來鳳引 Lai Feng Yin (earliest?; XI/374)

   
  卷之十三 徵調上 Folio 13 Zhi Mode Part 1

 36. 神品徵意 Shenpin Zhi Yi (XI/376)

 37. 徵意 Zhi Yi (XI/376)

 38. 關雎 Guan Ju (XI/376)

 39. 耕歌 Geng Ge (XI/379)

 40. 山居吟 Shanju Yin (XI/382)

 41. 思親操 Si Qin Cao (XI/383)

   
  卷之十四 徵調下 Folio 14 Zhi Mode Part 2

 42. 石上流泉 Shishang Liu Quan (XI/384)

 43. 禹會塗山 Yu Hui Tushan (XI/385)

 44. 樵歌 Qiao Ge (XI/389)

 45. 塞上鴻 Saishang Hong (XI/391)

   
  卷之十五 羽調 Folio 15 Yu Mode

 46. 羽意 Yu Yi (XI/395)

 47. 雉朝飛 Zhi Zhao Fei (XI/395)

 48. 佩蘭 Pei Lan (XI/398)

 49. 漢宮秋 Han Gong Qiu (XI/401)

 50. 萬壑松濤 Wan Huo Song Tao (XI/404)
  Earliest? (see also #100)

 51. 滄海龍吟 Canghai Long Yin (XI/406)

 52. 鶴舞洞天 He Wu Dongtian (XI/408)

   
  卷之十六 黃鐘調、慢宮調、凄凉調、楚商調、凄凉調
  Folio 16 Huangzhong, Mangong, Qiliang, Chushang and Qiliang Modes

 53. 神品無射意 Shenpin Wuyi (XI/410)

 54. 大雅 Da Ya (XI/410)

 55. 頤真 Yi Zhen (XI/412)

 56. 秋月照茅亭 Qiuyue Zhao Maoting (XI/413)

 57. 山中思友 Shanzhong Si You (XI/414)

 58. 獲麟 Huo Lin (Mangong Mode; XI/415)

 59. 神品凄凉意 Shenpin Qiliang (XI/416)

 60. 神品楚商意 Shenpin Chushang (but no Chu Ge in this handbook; XI/416)

 61. 華胥引 Huaxu Yin (XI/416)

 62. 澤畔吟 Zepan Yin (XI/417)

 63. 離騷 Li Sao (XI/418)

   
  卷之十七 慢角調、商角調 Folio 17 Manjiao and Shangjiao Mode

 64. 遯世操 Dun Shi Cao (manjiao mode; XI/423)
  Why not put together with other pieces in this tuning, #68 Shenpin Biyu Yi, #69 Baji You and #76 Su Wu Si Jun?

 65. 神品商角意 Shenpin Shangjiao Yi (XI/424)

 66. 神化引 Shenhua Yin (XI/424)

 67. 古神化 Gu Shenhua (XI/427)
  37 Sections: actually a version of Yuhua Deng Xian

   
  卷之十八 碧玉調、甤濱調 Folio 18 Biyu and Ruibin Mode

 68. 神品碧玉意 Shenpin Biyu Yi (XI/433)

 69. 八極遊 Baji You (XI/433)

 70. 神品甤濱意 Shenpin Ruibin Yi (XI/435)

 71. 泛滄浪 Fan Canglang (XI/435)

 72. 漁歌 Yu Ge (XI/436)

 73. 瀟湘水雲 Xiao Xiang Shui Yun (XI/438)

   
  卷之十九 清商調、慢商調 Folio 19 Qingshang and Manshang Mode

 74. 秋杵弄 Qiu Chu Nong (XI/440)
  Same tuning as Guxian below

 75. 廣陵散 Guangling San (XI/443)

   
  卷之二十 慢角調、姑洗調、譜餘 Folio 20 Manjiao and Guxian Mode

 76. 蘇武思君 Su Wu Si Jun (XI/450)

 77. 神品姑洗意 Shenpin Guxian Yi (XI/452)

 78. 飛鳴吟 Fei Ming Yin (XI/452)

 79. 秋鴻 Qiu Hong (XI/454)

   
  附錄 Appended

  Various essays (XI/461-481)

 80. 流水 Liu Shui (周本 XI/482)
  Compare #5

 81. 坐忘 Zuo Wang (趙本 XI/483)
  Not in the Yu volume

 82. 桃園春曉 Tao Yuan Chun Xiao (趙本 XI/485)
  Compare #7

 83. 慨古 Kai Gu (趙本 XI/486)
  Not in the Yu volume

 84. 隱德 Yin De (趙本 XI/487)
  Not in the Yu volume

 85. 廣寒秋 Guanghan Qiu (趙本 XI/488)
  Not in the Yu volume

 86. 雲竹榻 Yun Zhu Ta (趙本 XI/489)
  This title not in the Yu volume but compare #81 Gujiao Xing

 87. 風入松 Feng Ru Song (趙本 XI/491)
  Not in the Yu volume; shang mode; earliest like this?

 88. 溪山秋月 Xishan Qiu Yue (趙本 XI/492)
  Compare #81

 89. 文王操 Wen Wang Cao (周本 XI/497)
  Not in the Yu volume

 90. 石上流泉 Shishang Liu Quan (周本 XI/499)
  Compare #41

 91. 禹會塗山 Yu Hui Tushan (周本 XI/500)
  Compare #42

 92. 樵歌 Qiao Ge (周本 XI/503)
  Compare #43

 93. 塞上鴻 Saishang Hong (周本 XI/505)
  Compare #44

 94. 雉朝飛 Zhi Zhao Fei (周本 XI/508)
  Compare #46

 95. 秋思 Qiu Si (音研本 XI/511)
  Compare #20

 96. 古交行 Gu Jiao Xing (音研本 XI/513)
  Compare #22

 97. 凌虛吟 Lingxu Yin (音研本 XI/515)
  Compare #31

 98. 耕歌 Geng Ge (音研本 XI/516)
  Compare #38

 99. 山居吟 Shan Ju Yin (音研本 XI/520)
  Compare #39

 100. 禹會塗山 Yu Hui Tushan (音研本 XI/521)
  Compare #42 & #90

 101. 萬壑松濤 Wan Huo Song Tao (音研本 XI/524)
  Compare #49

 102. 大雅 Da Ya (音研本 XI/526)
  Compare #53

Return to the top or to Chenbentang Qinpu

 
Footnotes (Shorthand references are explained on a separate page)

1. Table of Contents
Qinyuan Xinchuan Quanbian is in QQJC XI 209-527.
(Return)

2. First piece: comments by "孔興誘 Kong Xingyou" (expand)
Copied from QQJC XI/319. Compare commentary by 孔興爕 Kong Xingxie on the first page.
(Return)

Return to the top or to Qinyuan Xinchuan Quanbian