Silk String List
 T of C 
Home
My
Work
Hand-
books
Qin as
Object
Qin in
Art
Poetry
/ Song
Hear
Qin
Play
Qin
Analysis History Ideo-
logy
Miscel-
lanea
More
Info
Personal email me search me
Silk string CDs   Metal string qin CDs   Lao Ba Zhang   Sitong Shenpin   Jue Xiang   Other   My CDs 首頁
Silk List: Qin melodies others recorded using silk strings
1
See also my own recordings: the list below is taken from other sources, so it does not include melodies that to my knowledge are recorded only by me.2

 1. Ao Ai 欸乃 (also "Ai Nai")
 2. Ba Ji You 八極遊
 3. Bai Xue 白雪
 4. Bi Jian Liu Quan 碧澗流泉
 5. Cai Zhen You 採真遊 (采真遊)
 6. Cang Hai Long Yin 滄海龍吟(樂英)
  Chang'an Yi Pian Yue 長安一片月 (a version of 搗衣 Dao Yi)
 7. Changmen Yuan 長門怨
 8. Chang Ce 長側
 9. Chang Qing 長清
 10. Chu Ge 楚歌
  Chun Gui Yuan 春閨怨 (Yu Lou Chun Xiao 玉樓春曉)
 11. Chun Jiang Wan Tiao 春江晚眺
 12. Chun Shan Ting Du Juan 春山聽杜鵑
 13. Chun Xiao Yin 春曉吟
 14. Da Hujia 大胡笳
 15. Dao Yi 搗衣
 16. Da Xue zhi Dao 大學之道
 17. Dong Du 東渡
 18. Dongting Qiu Si
 19. Duan Qing 短清
 20. Fa Tan 伐檀(楊葆元)
 21. Fang Ziqi 訪子期 (吊子期 Diao Ziqi)
 22. Feng Lei Yin 風雷引
  Feng Ming Zhaoyang 鳳鳴朝陽 (new name given to 醉漁唱晚 Zui Yu Chang Wan)
 23. Feng Ru Song 風入松
 24. Feng Qiu Huang 鳳求凰
 25. Gao Shan 高山
 26. Gaoshan Liushui 高山流水
 27. Geng Xin Diao Wei 耕莘釣渭
 28. Gongshe zhi Chun 公社之春
 29. Gu Guan Yu Shen 孤館遇神
 30. Gu Hong 孤鴻
 31. Gu Jiao Xing 古交行
 32. Gu Qin Yin 古琴吟
 33. Gu Yuan Xiao Yue 孤猿嘯月
 34. Guanshan Yue 古琴吟
 35. Guangling San 廣陵散
 36. Guang Han Qiu 廣寒秋"
 37. Gui Qu Lai Ci 歸去來辭
 38. He Ming Jiugao 鶴鳴九皋
 39. He Wu Dong Tian 鶴舞洞天
 40. Huaxu Yin 華胥引
 41. Huai Gu Yin 懷古吟
 42. Hujia Shibapai 胡笳十八拍
 43. Huo Lin Cao 獲麟操 (Huo Lin 獲麟)
 44. Jiang Jin Jiu 將近酒
 45. Jin Men Dai Lang 金門待漏
 46. Jing Guan Yin 靜觀吟
 47. Jingzong Ci 精忠詞
 48. Jiu Kuang 酒狂
 49. Jue Yi 角意
 50. Kai Gu Yin 慨古吟 (modern version; also 慨古 Kai Gu)
  Kong Shan Yi Gu Ren 空山憶故人 (a version of Yi Gu Ren 憶故人)
 51. Kongtong Wen Dao 崆峒问道(汪鐸)
 52. Kongzi Du Yi 孔子讀易
 53. Li Sao 離騷
 54. Liang Xiao Yin 良宵引
 55. Liezi Yu Feng 列子御風
 56. Liu Shui 流水
 57. Long Xiang Cao 龍翔操
 58. Lu Ming 鹿鳴
 59. Luo Mei 落梅
 60. M       ? (Murmuring in the Boudoir; Lo Ka-Ping)
 61. Meihua Sannong 梅花三弄
 62. Mozi Bei Si 墨子悲絲
 63. Oulu Wang Ji 鷗鷺忘機
 64. Pei Lan 佩蘭
 65. Pingsha Luo Yan 平沙落雁
 66. Pu'an Zhou 普庵咒
 67. Qiao Ge 樵歌
 68. Qing Ye Yin 清夜吟
 69. Qiu Feng Ci 秋風辭
 70. Qiu Hong 秋鴻
 71. Qiu Ji 秋祭
 72. Qiu Jiang Ye Bo 秋江夜泊
 73. Qiu Sai Yin 秋塞吟
 74. Qiu Shui 秋水
  Qiu Zhan 秋砧 (a version of 搗衣 Dao Yi)
 75. Qu Yuan Wen Du 屈原問渡
 76. Sao Shou Wen Tian 搔首問天
 77. Shang Yi 商意
 78. Shan Ju Yin 山居吟
 79. Shen You Liu He 神遊六合
 80. Sheng Li Cao 勝利操
 81. Shi Shang Liu Quan 石上流泉
 82. Shitan Zhang 釋談章
 83. Shuang He Ting Quan 雙鶴聽泉
 84. Shuang Yi Fan Diao 雙乙反調
 85. Shui Xian 水仙
 86. Shui Xian Cao 水仙操
 87. Si Da Jing 四大景
 88. Si Xian Cao 思賢操
 89. Su Men Chang Xiao 蘇門長嘯
 90. Su Wu Si Jun 蘇武思君 (compare Li Ling Si Han 李陵思漢)
 91. Tan Qin 彈琴
 92. Tao Yuan Chun Xiao 桃源春曉
  Ting Quan Yin 聽泉吟 (a version of Shuang He Ting Quan 雙鶴聽泉)
 93. Weibian San Jue 韋編三絕 (樂英)
 94. Wu Ye Ti 烏夜啼
 95. Wu Ye Fen Xiu 午夜焚脩
 96. Wu Ye Wu Qiu Feng 梧葉舞秋風
 97. Xiangjiang Yuan 湘江怨(= 湘妃怨)
 98. Xiao Xiang Shui Yun 瀟湘水雲
 99. Xiao Yao You 逍遙游
 100. Xie Xian You 挾仙遊
 101. Xiling Hua Yu 西泠話雨
 102. Xinjiang Hao 新疆好
 103. Xiuxi Yin 修禊吟
 104. Yang Chun 陽春
 105. Yangguan Sandie 陽關三疊
 106. Yi Gu Ren 憶故人
 107. Yi Lan 猗蘭
 108. Yishan Denghua Duo 一閃燈花墮
 109. (Jieshidiao) You Lan (碣石調)幽蘭
 110. Yu Ge 漁歌
 111. Yu Lou Chun Xiao 玉樓春曉
 112. Yu Qiao Wenda 漁樵問答
 113. Yu Shu Lin Feng 玉樹臨風
 114. Yuexia Yin 月下吟
 115. Yueyang San Zui 岳陽三醉(樂英)
 116. Zepan Yin 澤畔吟
 117. Zhao Jun Yuan 昭君怨 (秋塞吟
 118. Zhuangzhou Meng Die 莊周夢蝶
 119. Zui Yu Chang Wan 醉漁唱晚

 
Footnotes (Shorthand references are explained on a
separate page)

1. Silk List: Qin melodies others recorded using silk strings
In process: does not include melodies only in 絕響 Jue Xiang or 絲桐神品 Sitong Shenpin.

For another further list other than my own there is also the page with Contents of the 陳長林 古琴專集 Chen Changlin Guqin Album (2013; 8 CDS: 105 tracks). It largely consists of his reconstructions of melodies from a variety of handbooks over different periods, so many of the titles are different from those here.

For my own recordings see next footnote.
(Return)

2. My recordings
My own recordings, listed separately, are almost exclusively of my own reconsructions; almost all of them are also the earliest published version of that particular title. As for recordings by others of the same titles, almost all are of later versions. This is sometimes hard to distinguish, or at least to outline here. For example, at the time I recorded the 13 melodies for my CD Music Beyond Sound, or the 64 melodies in my 6 CD Shen Qi Mi Pu set, very few of those versions had been played by others. Since then a number of people have done their own versions and even more have copied those reconstructions done by others (Jiu Kuang being a typical example of this). In general this list should probably be separated into three parts: traditional melodies, reconstructed melodies and newly created melodies/compositions.
(Return)

Return to the top