T of C 
Home
My
Work
Hand-
books
Qin as
Object
Qin in
Art
Poetry
/ Song
Hear,
Watch
Play
Qin
Analysis History Ideo-
logy
Miscel-
lanea
More
Info
Personal email me search me
SQMP
Discography of CDs with music of SQMP
 1. Chen Changlin: Min (Fujian) River Qin Music; Hugo HRP 7129-2 Longshuo Cao
  Zhi Zhao Fei
  Zhuangzhou Meng Die
  Da Hujia

 2. Chen Leiji: Poetic Masterpieces; Guangzhou Modern Music MCD 95023 Guangling San (4.08)
  Jiu Kuang

 3. Cheng Gongliang, Guangling Qin Music (2); Hugo HRP 7140-2 Jiu Kuang
  Longshuo Cao

 4. Cheng Gongliang: Autumn Aria; Roi RA-941004-C Dunshi Cao

 5. Cheng Gongliang, Chant of King Wen; Nanjing Audio & Video DCD 10071 Dunshi Cao

 6. Cheng Gongliang, Lonely Bamboo; Nanjing Audio & Video DCD 1008 Longshuo Cao

 7. Dai Xiaoliang, Guangling Qin Music (3); Hugo HRP 7141-2 Guangling San (8.30)
  Zhao Yin

 8. Dai Xiaolian: L'Art de la Cithare Qin; Auvidis Ethnic B6765 Chu Ge (acc. to Zhang Ziqian)
  Da Ya (Dai Xiaolian)
  Huaxu Yin (from Yao Bingyan)
  Wu Ye Ti (from Yao Bingyan)

 9. Ding Yang: Guqin Solo by; Audio Visual Pub'g House of China Xiao Hujia

 10. Gong Yi/Shanghai Trad. Music Ensemble: The Drunkard; China Rec. Corp. CCD-94/326
  Jiu Kuang

 11. Gong Yi: Top Disc of Chinese Music (Guangling San); D & I DDD 8202 Guangling San (6.50)
  Jiu Kuang

 12. Gong Yi: Guangling San; Pearl River AJC 0025 Jiu Kuang
  Guangling San (6.53)

 13. Gong Yi, Wild Geese over the Calm Sands; Roi RA-941002-C Gufeng Cao (w/Shanghai Trad. Orch)
  Fan Canglang (w/Shanghai Trad. Orch)
  Da Hujia

 14. Gong Yi (+ Ens); Guqin Special Feature, arr. Gong Yi & Zhou Chenglong); Soft SF 015 Jiu Kuang (solo)

 15. Gong Yi: Guangling Melody (solo); Wind SMGD-1006 Guangling San (6.50)
  Jiu Kuang
  Da Hujia

 16. Gong Yi w/Luo Shoucheng, xiao: Dialogue Btn Fisherman and Woodcutter; Wind SMGD-1008 Fan Canglang

 17. Gong Yi: Autumn Recollections; Bailey BCD 90030 Guangling San (6.30)

 18. Guan Pinghu, Favourite Qin Pieces of....; (2 CDs); Roi RB-951005-2C Chang Qing
  Bai Xue
  Guangling San (22'22")
  Huolin Cao
  Da Hujia
  Li Sao

 19. Kee Chee Koon: Ao-Ai - The Creak of an Oar; Pavanne 3T-0100 Jiu Kuang (2.45)
  Guangling San (6.57)

 20. Li Fengyun, Guangling Qin Music (4); Hugo HRP 7142-2 Guangling San (15.23)

 21. Li Feng, Qin Sounds Calling to the Moon; Chen Xi (Taiwan, n.d.) Da Hujia
  Zepan Yin
  Zhuangzhou Meng Die

 22. Li Xiangting; Hugo HRP 7199-2 Li Sao

 23. Li Xiangting, Guqin recital by (Soul of China); Ode CD SD 1337 Jiu Kuang

 24. Li Xiangting, Favourite Qin Pieces of....; ROI RB-951012C Guangling San (13.05)

 25. Li Xiangting: China: L'Art du Qin; Ocora C 560001 Guangling San (13'06")

 26. Wang Huade: Shu (Sichuan) Qin Music; Hugo HRP 710-2 Guangling San (11.17)

 27. Wheeler, Tony, EAST; AIEM AIEM 001 Jiu Kuang

 28. Wu Jinglue, Favourite Pieces of....; ROI RB-981014-2C Guangling San (18.18)
  Jiu Kuang

 29. Wu Wenguang: Favourite Guchin Pieces of....; Chenxi CT-9601 Guangling San (10'39")
  Qiao Ge

 30. Wu Wenguang: Music of the Qin; JVC VICG-5213 Guangling San (19'40")
  Jiu Kuang
  Qiu Hong (9'06")
  Li Sao

 31. Wu Wenguang: Liezi Yu Feng; ROI RA-001005C Gufeng Cao
  Yu Hui Tushan
  Liezi Yu Feng
  Qiuyue Zhao Maoting
  He Ming Jiugao
  Xiao Xiang Shui Yun
  Da Ya
  Zhao Yin Guangling San (19'40")
  Jiu Kuang
  Qiu Hong (9'06")
  Li Sao

 32. Wu Wenguang: Sunny Spring; Janus JRAF-1191 Fan Canglang

 33. Xu Junyao: Three Variations on the Plum Blossom Melody; Silk Road M1-2 Jiu Kuang
  Guangling San (5.38)

 34. Yao Bingyan: Celestial Airs of Antiquity; A-R Editions (with book) Jiu Kuang
  Huaxu Yin
  Yang Chun
  Liu Shui
  Xiao Hujia
  Guangling San (15.07)

 35. Zeng Chengwei: Shu (Sichuan) Qin Music (Vol. 3); Hugo HRP 7133-2 Da Hujia

 36. Zhang Ziqian, Guangling Qin Music (1); Hugo HRP 7139-2 Tianfeng Huan Pei
  Jiu Kuang

 37. An Anthology of Chinese Traditional and Folk Music: Guqin Collection Vol. 1. Guan Pinghu; Carol CCD 94/342
    Li Sao
    Guangling San (22'32")

  Vol. 5. Yao Bingyan; Carol CCD 94/346
    Huaxu Yin
    Jiu Kuang
    Da Hujia
    Chu Ge

 38. The Art of Qin Music, 3 Vols (Chengdu, 1955); Hugo HRP 7136/8-2 Volume II
  Zhuangzhou Meng Die (Chen Changlin)
  Wu Ye Ti (Zhao Jiazhen)
  Xiawai Shenpin Wu Diaoyi (gong, shang, jiao, zhi, yu; Li Fengyun)
  Jiu Kuang (Mei Riqiang [sic: should be Mei Yueqiang])

  Volume III
  Zhao Yin (Zhang Tongxia, and sing)

 39. Eight Treasure Ashes; Chino 321-20-2 Da Hujia (Chen Changlin)

 40. Eminent Pieces for Chinese Guqin (Beijing 1994, pub. Taiwan); Wind BPCD95003-6 1. Wild Swan of Autumn:
    Qiu Hong (Wu Wenguang; 10.49 [adapt])
    Xiao Hujia (Xu Jian; 3.39 [intro, 1-3])

  2. Misty Rivers of Xiao Xiang
    Guangling San (Zhao Jiazhen; 8.03)
    Wu Ye Ti (Yao Gongbai)

  3. Music of King Wen
    Da Hujia (Chen Changlin)

 41. Guangling Qin Music Series; Hugo HRP 718-2 Guangling San (6.15; Dai Xiaolian)
  Longshuo Cao [Zhaojun Yuan] (Cheng Gongliang)
  Jiu Kuang (Zhang Ziqian)
  Tianfeng Huan Pei (Zhang Ziqian)

 42. Moonlit Night of Spring River; Pop Art PAC-803 Guangling San (13.21; Zhao Jiazhen; Liu Li)
 43. Ten Chinese Qin Classics, Marco Polo 8.828010 Guangling San (6.47; Gong Yi)
  Chu Ge (Zhang Ziqian)

 44. Yaomen Qin Music (Yao Gongbai, Yao Gongjing, Yao Bingyan; Hugo HRP 748-2 Gufeng Cao (YGB)
  Jiu Kuang (YGJ, SQMP & FXXP)
  Huaxu Yin (YGJ)
  Yang Chun (YGJ)
  Liu Shui (YGB)
  Xiao Hujia (YGB)
  Da Hujia (YBY)

__________________________________________________________________________

Titles available (* = same version is in Zheyin):

 1. Bai Xue
 2. Chang Qing
 3. *Chu Ge
 4. *Da Hujia
 5. *Da Ya
 6. Diao Yi
 7. Dunshi Cao
 8. *Fan Canglang
 9. Guangling San (only Guan Pinghu and Wu Jinglue have complete ones)
 10. Gufeng Cao
 11. He Ming Jiugao
 12. *Huaxu Yin
 13. Huolin Cao
 14. Jiu Kuang
 15. Liezi Yu Feng
 16. *Li Sao
 17. Liu Shui
 18. *Longshuo Cao
 19. Qiao Ge
 20. *Qiu Hong
 21. Qiuyue Zhao Maoting
 22. Tianfeng Huan Pei
 23. *Wu Ye Ti
 24. *Xiao Hujia
 25. Xiao Xiang Shui Yun
 26. Yang Chun
 27. Yu Hui Tushan
 28. Zhao Yin
 29. Zhi Zhao Fei
 30. Zhuangzhou Meng Die

Return to the Shen Qi Mi Pu index or to the Guqin ToC.